Is fiú go mór, ar ndóigh, úsáid a bhaint as drámaíocht leis an ghearrscéal a threisiú sa rang. Cuirim ráitis as an scéal i gclúdach agus tugaim na clúdaigh amach do na daltaí sa rang – féach an léaráid thíos. Caithfidh siad amharc ar an ráiteas atá acu féin agus é a chur i láthair os comhair an ranga gan focal a rá. Thig leo mím nó frámaí reoite a úsáid chun an ráiteas a mhíniú don rang. Is deis an-mhaith í seo do na daltaí eile forbairt a dhéanamh ar labhairt na teanga agus ar a gcuid eolais ar an ghearrscéal.

Ar ndóigh, is féidir gníomhaíocht eile a fháil as an drámaíocht má iarrtar ar na daltaí seicheamh a dhéanamh ar na ráitis sa ghearrscéal ag deireadh na drámaíochta. Is féidir fosta dictogloss a úsáid le dul siar ar an scéal. Sa ghníomhaíocht seo, iarrann an múinteoir ar na daltaí éisteacht leis ag léamh cuid den ghearrscéal agus pictiúir bheaga a tharraingt ar leathanach A4 a léiríonn an chuid atá á léamh. Maíonn Olshansky, (2008) go dtugann ealaín deis do dhaltaí iad féin a chur in iúl agus nasc a dhéanamh idir íomhánna céadfacha agus scileanna litearthachta. Caithfidh an dalta úsáid a bhaint as na pictiúir a tharraing sé agus an chuid sin den ghearrscéal a athinsint do na daltaí eile sa rang.

Cuir i gcás dá léifeadh an múinteoir na habairtí seo a leanas:

Shuigh Antaine ar an sconsa.
Bhí crainn rósanna agus crainn spíonán agus crainn úll aige.
Chonaic Antaine teachín beag álainn faoi scáth crainn.
Thug léim den sconsa, rug ar an mbábóg agus sháigh isteach faoina chasóg í.
Tháinig dath i leicne caite an chailín bhig a bhí tinn
Ach níor fhulaing sé pian i gceart go ndeachaigh sé chun Aifrinn Dé Domhnaigh.

Seans go dtarraingeodh an dalta sraith pictiúr mar atá sa léaráid thíos. Bheadh ar an dalta an chuid sin den scéal a aithris ina chuid focal féin, ag baint úsáid as na léaráidí a tharraing sé.

Is léir go bhfuil na gníomhaíochtaí seo dírithe ar theagasc an ghearrscéil ‘An Gadaí’ ach is léir fosta go bhfuil siad inaistrithe agus gur féidir iad a mhúnlú le cur le teagasc gearrscéil ar bith atá ar an siollabas A2.

Cliceáil le Cuid I agus Cuid II den alt seo a léamh. 

Leabharliosta
An Claidheamh Solais, 26 Bealtaine 1906, 7.
An Claidheamh Solais, 5 Eanáir, 1907.
Beck, I., McKeown, M. and Kucan, L. (2013). Bringing words to life. 1st ed. New York: The Guilford Press.
Funk, D. (2002). Love & logic solutions for kids with special needs. 1st ed. Golden, CO: Love and Logic Press.
Hoyt, L. (2008). Literacy by design. 1st ed. Orlando, FL: Rigby.
Ní Dhonnchadha, Aisling, (1981) An Gearrscéal sa Ghaeilge, An Clóchmhar Tta, Baile Átha Cliath.
Olshansky, B. (2008). The power of pictures. 1st ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Ó Faoláin, S, (1948) The Short Story, The Mercier Press, Cork.
O’Leary, P, (1994) The Prose Literature of the Gaelic revival, 1881-1921 – Ideology and Innovation. The Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania.
Mac Grianna, S. (1936) Pádraic Ó Conaire agus aistí eile. An Gúm, Baile Átha Cliath.
Mac Labhraí, S. (2012) Anam na Teanga. Cló Iar-Chonnacht, Indreabhán, Conamara.
Rippier, J, (1976) The Short Stories of Seán Ó Faoláin – a study in descriptive techniques. Harper & Row Publishers, Inc, U.S.A.
Williams, J.E & Ní Mhuiríosa, M, (1979) Traidisiún Liteartha na nGael. An Clóchomhar Tta, Baile Átha Cliath.

Cuir do thrácht

Scríobh trácht
Ainm